Om oss

I Care Barn- och familjestöd – Effektiv hjälp i tid!
 

ICare Barn- och familjestöd är en unik verksamhet som erbjuder barn och familjer en fungerande individ- och familjeomsorg. Vi riktar oss till ungdomar med olika typer av problematik så som kriminalitet, självskadebeteende, isolering och olika typer av missbruk och beroende.

Genom att möta ungdomar i deras egna sociala sammanhang och med respekt för deras religion och kulturella normsystem skapar vi en stark förtroenderelation. Detta skapar mycket bra förutsättningen för resultatinriktad behandling. Med stöd i klientens egen tro och kultur tar vi sedan fram de element som bäst motiverar dem att aktivt delta i behandlingsprocessen.

Kunskapsspektrumet inom ICare Barn- och familjestöd omspänner flera arbetsmodeller och behandlingsmetoder. Vi anser att det är viktigt att se människor i sitt samanhang och arbetar med utgångspunkt från BBiC och vi har kompetens inom MI, KBT.

I vårt arbetslag har vi den stora fördelen att ha utbildade behandlare som kommer från olika kulturella bakgrunder vilket skapar förtroende, motivation och allians i arbete med våra klienter. Många gånger utgör dessa behandlare en viktig länk in till det svenska samhället vilket motverkar segregering och utanförskap.

Vi upprättar och arbetar aktivt med genomförandeplan som arbetsverktyg tillsammans med socialtjänsten som fortlöpande tar del av rapporter och uppföljning. Vi erbjuder även en social kartläggning med uppföljning som utförs av legitimerad psykolog och socionom.

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt där vi ser hela systemet. Vi arbetar aktivt med familjen, vänner, skola, fritid, psykisk och fysisk hälsa och vi arbetar även aktivt i samhället för att stärka upp och skapa nätverk.

Kontoret

Vi har engagerade medarbetare, vi är i ständig beredskap dygnet runt.

Vision

Att skapa ett tryggt och stabilt liv för barn- och familjer med annan
etnisk bakgrund i det Svenska samhället.

Det främmande är inte främmande för oss.